Type your paragraph here.

Type: Sanke
Sex: Male
Size: 36cm/ 14.1in
Breeder: Shitaro Koi Farm
Type: Hariwake
Sex: Unknown
Size: 23cm/  9in
Breeder: Yamasan Koi
Type: Shusui
Sex: Male 
Size: 31cm/ 12.2in
Breeder: Yamasan Koi
Type: Sanke
Sex: Unknown 
Size: 32cm/ 12.5in
Breeder: Shintaro Koi Farm
Type: Sanke
Sex: Unknown
Size:33cm/ 12.9in
Breeder: Shintaro Koi Farm
​ID: 201308
​ID: 201307
​ID: 201306
​ID: 201305
​ID: 201304
​ID: 201301
Type: Sanke
Sex:  Male
Size: 34cm/ 13.3 in
Breeder: Shinatro Koi Farm

Koi

For Sale